معرفی درس آزمایشگاه فیزیک 2

آیکون معرفی درس آز فیزیک 2

عنوان درس: آزمایشگاه فیزیک 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: پایه

دروس پیش‌نیاز: فیزیک 2

آیکون آز فیزیک 2

معرفی آز فیزیک 2

طبق سرفصل‌های درس فیزیک 2، دانشجویان این درس، مباحث فیزیکی در مورد الکتریسیته و مغناطیس را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

  • آشنایی با آوومتر

  • مقاومت مجهول

  • بررسی وابستگی مقاومت یک سیم به طول و سطح مقطع آن

  • تعیین مقاومت داخلی باتری و ولت‌سنج

  • خازن

  • آشنایی با اُسیلوسکوپ

  • مبدل‌ها (ترانسفورماتورها)

  • بررسی قوانین کیرشهف برای مقاومت‌های سری و موازی

  • مدارهای RC و RL

  • مدار RLC و بررسی حالت تشدید در آنها