معرفی درس مقاومت مصالح 2

آیکون معرفی درس مقاومت مصالح 2_ پیچش

عنوان درس: مقاومت مصالح 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 2

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: مقاومت مصالح 1

آیکون مقاومت مصالح 2

معرفی مقاومت مصالح 2

دانلود منابع درس

هدف در درس مقاومت مصالح 2 آموزش نحوه آنالیز مسائلی با چندین نوع بارگذاری، استفاده از دایره مور و تصمیم‌گیری در مورد استحکام سازه با استفاده از معیارهای تسلیم است. در ضمن، معیارهای تسلیم برای تنش در حالت دو‌بعدی بیان می‌شود. در ادامه روش‌های تعیین تغییر شکل تیرها با استفاده از روش انتگرال‌گیری و روش گشتاور سطح توضیح داده می‌شود. آنالیز تیرهای ممتد با استفاده از روش سه لنگر، بخش دیگری است که مطالعه می‌شود. آموزش استفاده از روش‌های انرژی برای حل مسائل مقاومت مانند: روش بار منفرد، روش کاستیگلیانو و روش بار مجازی به همراه مثال‌های مختلف و کاربرد این روش‌ها برای حل مسائل ضربه، بخش دیگری از این درس است. در نهایت، مسائل پایداری ستون‌ها برای شرایط تکیه‌گاهی متفاوت، تحت بارگذاری مرکزی و خارج از مرکز توضیح داده می‌شود.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تغییر شکل تیرها

 • قضایای گشتاور سطح

 • خمش هایپر استاتیک

 • تیرهای نامعین استاتیکی

 • کاربرد روش برهم‌نهی در طراحی تیرهای نامعین استاتیکی

 • تیرهای ممتد، روش سه لنگر

 • روش‌های انرژی

 • انرژی کرنشی

 • بارگذاری ضربه‌ای و تنش دینامیکی

 • قضیه کاستیگلیانو

 • ستون‌ها

 • پایداری سازه‌ها

 • فرمول اویلر برای ستون‌های دو سر پین

 • طراحی ستون‌ها تحت بارهای مرکزی و خارج از مرکز