معرفی درس ریاضی مهندسی

آیکون معرفی درس ریاضی مهندسی

عنوان درس: ریاضی مهندسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: ریاضی عمومی 2، معادلات دیفرانسیل

آیکون ریاضی مهندسی

معرفی ریاضی مهندسی

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان مقطع کارشناسی با موضوعاتی مانند: سری فوریه، فرمول اویلر، بسط در نیم‌دامنه، نوسانات واداشته، انتگرال فوریه، معادله موج یک متغیره، روش تفکیک متغیرها، معادله انتشار گرما، معادله موج دو متغیره، معادلات لاپلاس، معادلات بیضوی، حل معادلات مشتق جزئی با استفاده از تبدیل لاپلاس و انتگرال فوریه، حد و پیوستگی، مشتق توابع مثلثاتی، هذلولی و لگاریتمی، نگاشت کانفرمال، انتگرال خط در صفحه مختلط، قضیه انتگرال گاوس، انتگرال‌گیری به روش مانده‌ها و … می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سری، انتگرال و تبدیل فوریه

  • معادلات با مشتقات جزئی

  • توابع تحلیلی، نگاشت کانفرمال و انتگرال‌ مختلط