معرفی درس آزمایشگاه مقاومت مصالح

آیکون معرفی درس آز مقاومت مصالح

عنوان درس: آزمایشگاه مقاومت مصالح

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: مقاومت مصالح 2

آیکون آز مقاومت مصالح

معرفی آز مقاومت مصالح

دانشجویان این درس، مفاهیم مقاومت مصالح و مکانیک مواد را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

  • آزمایش کشش

  • آزمایش سختی

  • آزمایش پیچش

  • آزمایش کمانش

  • آزمایش خستگی

  • آزمایش تیرهای یک سرگیردار و دو سرگیردار و بررسی قانون ماکسول

  • آزمایش تعیین حد الاستیک و مدول الاستیسیته

  • آزمایش تیرهای خمیده، تیر مرکب و پل قوسی

  • آزمایش فنرها