معرفی درس طراحی اجزا 1

آیکون معرفی درس طراحی اجزا 1

عنوان درس: طراحی اجزا 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: دینامیک، مقاومت مصالح 2

آیکون طراحی اجزا 1

معرفی طراحی اجزا 1

دانلود منابع درس

دانشجویان این درس دارای توانمندی‌های مهندسی زیر خواهند شد:

 • درک، تشخیص و توضیح مفاهیم پایه‌ طراحی مهندسی و اجزاء ماشین شامل: تنش، تغییر شکل، رفتار الاستیک، معیارهای تسلیم، بارگذاری متناوب، خستگی، معیارهای خستگی، ناپایداری و همچنین قابلیت دسته‌بندی و حل مسائل طراحی اجزا

 • به کارگیری دانش به دست آمده در تحلیل مسائل، فرمول‌بندی، تعیین محاسبات مربوط به طراحی شافت، اتصالات دائم و موقت شامل: پیچ و مهره، پیچ قدرتی، جوش و طراحی فنر

 • اعمال دانش به دست آمده جهت طراحی، تحلیل، ارزیابی و ایجاد تغییر در سازه‌های ساده

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقدمه‌ای بر مقاومت مصالح شامل: تنش‌ها، کرنش‌های تحت بارهای محوری خمشی، پیچشی و برشی، دایره مور و کاربرد در مسائل طراحی

 • مصالح مهندسی، انواع آن و طبقه‌بندی آنها از لحاظ گسیختگی شامل: استحکام، چغرمگی و سختی

 • مهندسی احتمالات

 • طراحی استاتیکی تحت بارهای دینامیکی و نوسانی

 • طراحی خستگی

 • طراحی محورها

 • طراحی پیچ‌ها و پرچ‌ها

 • طراحی جوش

 • طراحی فنرها