معرفی درس کنترل اتوماتیک

آیکون معرفی درس کنترل اتوماتیک

عنوان درس: کنترل اتوماتیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: ارتعاشات مکانیکی

آیکون کنترل اتوماتیک

معرفی کنترل اتوماتیک

دانلود منابع درس

در این درس، مفاهیم پایه در مورد کنترل خودکار سیستم‌های مهندسی شامل: مدل‌سازی ریاضی، تحلیل رفتار سیستم‌های دینامیکی و طراحی سیستم‌های کنترل حلقه بسته خطی تدریس می‌شود. مدل‌سازی رفتار سیستم‌های خطی و غیرخطی، اهمیت و کاربردهای تابع ضربه، پاسخ ضربه، انتگرال کانولوشن و توابع تبدیل، مفهوم پایداری، روش‌های راث- هرویتز و ترسیم مسیر ریشه‌های حلقه بسته، طراحی فیدبک (کنترل‌کننده‌های بازخوردی) شامل: انواع تناسبی، انتگرالی، مشتقی، پیش‌فاز و پس‌فاز با استفاده از روش‌های زیگلر- نیکولز، مکان هندسی ریشه‌ها، مفاهیم اصلی و کاربردهای روش پاسخ فرکانسی، ترسیمه‌های بود و نایکوئیست و معیارهای پایداری مربوطه، همچنین مفاهیم حد فاز، حد بهره و طراحی کنترل‌کننده‌های پیش‌فاز و پس‌فاز با استفاده از روش پاسخ فرکانسی، از جمله مباحث ارائه شده در این درس است.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آشنایی با سیستم‌های کنترل اتوماتیک

 • سیستم‌های کنترل حلقه باز و حلقه بسته

 • مدل‌سازی ریاضی و فیزیکی سیستم‌های دینامیکی شامل: سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی، سیالاتی، حرارتی و هیدرولیکی

 • معادلات فضای حالت

 • مطالعه پاسخ زمانی سیستم‌های دینامیکی

 • تابع ضربه و پاسخ آن

 • تبدیل لاپلاس و قضایای آن

 • تابع تبدیل سیستم

 • معکوس تبدیل لاپلاس

 • مطالعه رفتار سیستم‌های خطی مرتبه اول و مرتبه دوم

 • مشخصات حالت گذرا

 • دیاگرام‌های جعبه‌ای

 • سیستم‌های کنترل فیدبک

 • پایداری سیستم‌های کنترلی

 • خطا در سیستم‌های کنترل بسته

 • کنترل‌کننده‌های PID

 • روش مکان هندسی ریشه‌ها

 • روش‌های پاسخ فرکانسی

 • طراحی مدارهای اصلاحی و جبران‌کننده‌ها