معرفی درس ریاضی عمومی 2

آیکون معرفی درس ریاضی 2

عنوان درس: ریاضی عمومی 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: پایه

دروس پیش‌نیاز: ریاضی عمومی 1

آیکون ریاضی 2

معرفی ریاضی 2

دانلود منابع درس

در ادامه مجموعه مباحث ریاضی عمومی 1، دانشجویان درس ریاضی عمومی 2 با مباحثی چون: بردار و هندسه تحلیلی در فضای سه‌بعدی، توابع برداری و خم، مشتق‌گیری جزئی و کاربرد آن، انتگرال چندگانه، میدان برداری، حساب برداری، معادله‌ی دیفرانسیل معمولی، اعداد مختلط، توابع مختلط، توابع پیوسه و انتگرال ریمان آشنا می‌شوند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • هندسه تحلیلی در فضای سه‌بعدی

 • بردار

 • ضرب خارجی در فضای سه‌بعدی

 • جبر خطی

 • توابع برداری از یک متغیر حقیقی

 • کاربرد مشتق‌گیری برداری

 • توابع چندمتغیره

 • حد و پیوستگی

 • مشتق جزئی

 • توابع ضمنی

 • سری تیلور

 • مقادیر فرین توابع معین بر قلمروی کران‌دار

 • ضرایب لاگرانژ

 • روش کمترین مربعات و روش نیوتن

 • انتگرال دوگانه و سه‌گانه

 • میدان برداری و اسکالر

 • انتگرال خمیده

 • رویه و انتگرال رویه‌ای

 • قضیه گرین

 • قضیه دیورژانس

 • قضیه استوکس

 • معادله دیفرانسیل مرتبه اول و مرتبه دوم

 • معادله دیفرانسیل خطی با ضریب ثابت

 • معادله دیفرانسیل خطی ناهمگن

 • سری جواب معادله دیفرانسیل

 • اعداد و توابع مختلط

 • توابع پیوسته

 • انتگرال ریمان