معرفی درس ترمودینامیک 2

آیکون معرفی درس ترمودینامیک 2

عنوان درس: ترمودینامیک 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: ترمودینامیک 1، مکانیک سیالات 1

آیکون ترمودینامیک 2

معرفی ترمودینامیک 2

دانلود منابع درس

در ادامه مجموعه مباحث درس ترمودینامیک 1، دانشجویان در درس ترمودینامیک 2 با انواع سیکل‌ها (چرخه‌ها) شامل: توان گازی، توان بخار، توان ترکیبی، تبرید و همچنین روابط بین خواص ترمودینامیک و تعادل‌های فازی و شیمیایی آشنا خواهند شد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سیکل‌های توان گازی

  • شیکل‌های توان بخار و توان ترکیبی

  • سیکل‌های تبرید

  • روابط بین خواص ترمودینامیک

  • مخلوط‌های گازی

  • مخلوط‌های گازی و بخار و تهویه هوا

  • روابط شیمیایی

  • تعادل‌های فازی و شیمیایی

  • ترمودینامیک جریان سیال با سرعت زیاد