معرفی درس انتقال حرارت 1

آیکون معرفی درس انتقال حرارت 1

عنوان درس: انتقال حرارت 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: ترمودینامیک 1

دروس هم‌نیاز: مکانیک سیالات 2

آیکون انتقال حرارت 1

معرفی انتقال حرارت 1

دانلود منابع درس

هدف این درس، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم پایه انتقال حرارت است. در این درس اصول فیزیکی انتقال حرارت و انواع مختلف آن شامل: انتقال حرارت هدایتی، جابجایی و تشعشعی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. در این درس به صورت گسترده بر روی انتقال حرارت هدایتی بحث می‌شود؛ مواردی چون: هدایت حرارتی دوبعدی و دائم در مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی، هدایت حرارتی گذرا در سیستم‌های پیوسته‌ی یک‌بعدی، دوبعدی و سه‌بعدی در انواع مختصات و همچنین روش‌های حل عددی آن. پس از آن به تشریح انتقال حرارت تشعشعی و مفاهیمی چون انتشار امواج، تشعشع جسم سیاه، جسم خاکستری و ضریب شکل پرداخته خواهد شد. سپس با تشریح مقدمه‌ای بر انتقال حرارت جابجایی، مباحث لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی، جریان‌های آرام و مغشوش و تشابه اصطکاک و انتقال حرارت آموزش داده خواهد شد. در نهایت دانشجویان با انواع مبدل‌های حرارتی آشنا شده و به بررسی آنها می‌پردازند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقدمه‌ای بر انتقال حرارت

  • انواع انتقال حرارت

  • انتقال حرارت هدایت یک‌بعدی و دوبعدی در انواع سیستم‌ها

  • انتقال حرارت تشعشع و قوانین حاکم بر آن

  • روش‌های محاسبات عددی در مسائل انتقال حرارت

  • مقدمه‌ای بر انتقال حرارت جابجایی

  • جریان‌های آرام و مغشوش در انواع هندسه‌ها

  • انواع مبدل‌های حرارتی و بررسی آنها