معرفی درس آزمایشگاه انتقال حرارت

آیکون معرفی درس آز مقاومت مصالح

عنوان درس: آزمایشگاه انتقال حرارت

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: انتقال حرارت 1

آیکون آز انتقال حرارت

معرفی آز انتقال حرارت

دانشجویان در این درس با کاربرد مفاهیم نظری علم انتقال حرارت آشنا می‌شوند. آزمایشات این درس به شرح زیر می‌باشد:

  • آزمایش جابجایی اجباری در جریان داخلی

  • آزمایش تونل باد

  • آزمایش تبادل‌گر پیوسته و لوله تک‌مسیره

  • آزمایش اندازه‌گیری ضریب صدور تشعشعی

  • آزمایش جابجایی آزاد

  • آزمایش جوشش و تقطیر

  • آزمایش تبادل‌گر دو لوله‌ای هم‌محور دو مسیره

  • آزمایش هدایت حرارتی یک‌بعدی در جامدات

  • آزمایش هدایت حرارتی در مایعات

  • آزمایش تشعشع حرارتی